Imagine Multi Culti

Stichting Imagine Multi Culti is een Culturele Anbi

Daar zijn wij natuurlijk verschrikkelijk trots op. Er is geen winst, er wordt niemand betaald en het geld wat wij ontvangen wordt volledig gebruikt voor het organiseren van evenementen en activiteiten die als doelstelling hebben de saamhorigheid binnen de Multi Culturele samenleving te bevorderen.

Door deze Anbi status publiceren wij alles openbaar

Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over onze stichting. Dit doen wij met plezier! Wij hopen dat u op een normale manier omgaat met deze informatie. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht met vragen en/of opmerkingen.
Meer weten?
Stichting Imagine Multi Culti is opgericht met als doel het organiseren van evenementen en projecten om meer verbinding en begrip te creëren binnen een multiculturele samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit doen wij omdat in tijden van polarisatie, verdeeldheid en populisme het zinvol is te laten zien, dat een inclusieve maatschappij wel degelijk gewoon tot de mogelijkheden behoord. Hierbij gaan wij uit van het standpunt dat fel debatteren, discussiëren enkel maar zorgt voor een felle strijd. Een strijd waar wij onszelf juist verre van willen houden omdat teveel mensen verkeerd zijn voorgelicht/ingekleurd. De maatschappij begint bij onszelf en wij met zijn allen moeten er wat moois van maken. Wij denken dat de onderlinge verschillen door cultuur juist zijn om van te genieten. Al beseffen wij ons zeer goed dat wij van nature ons zullen afzetten tegen wat vreemd is.

Als wat vreemd is meer bekend zou worden dan kunnen we er enkel nog van genieten.

Door evenementen en projecten te organiseren waarbij het tonen van de diversiteit in cultuur juist belangrijk is, hopen wij een brug te slaan over de kloof die thans aanwezig lijkt te zijn in de huidige maatschappij. Van oudsher heeft Nederland een Multi Culturele samenleving en dat maakt ons tot een mooie, diverse en bont gekleurde bevolking. Wat ons betreft kan dit vertaald worden tot een vermenging van gebruiken welke uiteindelijk zal zorgen voor een algemene nieuwe Cultuur. Het is dus wat ons betreft belangrijk om samen met allemaal mooie mensen regelmatig het leven te gaan vieren. Door het delen van elkaars gebruiken, muziek, dans, voedsel en tradities willen wij bewerkstelligen dat zaken niet meer vreemd zijn maar eigenlijk dood normaal.

Cultuur beleef je samen, gebruiken zijn er om te tonen dat je trots bent op jouw cultuur.

Uiteindelijk is cultuur iets heel unieks omdat ieder mens persoonlijk zijn/haar eigen invulling hier aan geeft. Ieder mens is eigenlijk ook heel uniek en dat is wat ons onderscheid van elkaar en ons mooi maakt. Wat ons betreft zou het fantastisch zijn wanneer al die kleine unieke eilandjes uiteindelijk samensmelten tot 1 groot divers en multicultureel land. Ons land, Nederland, waar wij met zijn allen geloven in een mooie en saamhorige maatschappij. Volgens ons kunnen we dit bereiken door te beginnen met een voorbeeld zijn. Daarom zijn wij gestart vanaf 2018 met het organiseren van verbindende en beeld verruimende activiteiten. Deze hebben als doelstelling te zorgen voor meer begrip, compassie en verbroedering tussen mensen die normaliter niet zo snel met elkaar zouden contacten. Doe jij ook mee? Samen het leven vieren ongeacht wie je bent! Want uiteindelijk zijn wij allemaal even waardevol. Ieder mens, wil geliefd worden, erkenning voelen, vrede ervaren, genoeg te eten hebben, veiligheid ervaren, onderdak hebben en maatschappelijk gerespecteerd worden. Wanneer iedereen dit eigenlijk wil, dan kunnen we het ook gewoon voor elkaar krijgen. Samen, want de maatschappij dat zijn wij! #imagine
Eigenlijk is de geschiedenis voor deze stichting heel makkelijk uit te leggen. De mensen die deze stichting een warm hart toedragen waren in het verleden allemaal al vrij Multi Cultureel ingesteld. Dat wil zeggen dat zij los van elkaar (zonder elkaar te kennen) eigenlijk geen last ondervonden van onderlinge verschillen tussen de verschillende mensen. Zo genoten zij van feesten uit andere culturen, smulden het liefst ver over de grens, bezochten festiviteiten waar cultuur tonen heel gewoon was en hadden/hebben vrienden met een diverse multiculturele achtergrond. Daarnaast werden er vluchtelingen kampen bezocht, werden er migranten gezinnen gesteund, waren mensen taalmaatjes en nog veel meer leuke bezigheden. Wat ons allemaal opviel was dat al die verschillende mensen met een andere cultuur eigenlijk een beetje samen klonterde op een eigen soort eilandje. Net alsof het verbinden met een andere groep/cultuur heel erg lastig was en is geworden. Uit navraag bleek dat veel mensen niet zo goed wisten wat zij moesten met of hoe zij konden reageren op andere gebruiken / rituelen die voor henzelf onbekend waren.

Van nature zetten wij ons allemaal af tegen wat vreemd voor ons is, maar is dat eigenlijk wel zo natuurlijk?

Daarbij speelde ook vaak de berichtgeving in het nieuws en de tendensen via de media dit soort dingen parten. Veel mensen zetten zichzelf af tegen onderlinge verschillen en zien kennelijk de mooie overeenkomsten niet meer zo goed. Als idealisten dachten wij dat dit eigenlijk ook anders zou moeten kunnen. Want, verbinden met de andere mens is wat ons betreft het mooiste wat er is. In Januari 2018 besloten wij daarom een facebook post te plaatsen waarin we de vraag stelden: “Wat nu, als wij een dag organiseren in Nieuwegein waar het juist belangrijk is om trots te zijn op je cultuur, deze mag tonen, hier samen met andere mensen van kan genieten en samen met een diverse groep het leven te kunnen vieren? Samen eten, dansen, naar de markt en vooral genieten van de verschillen zonder oordelen of veroordelen!” Hier kwamen zoveel positieve reacties op dat wij besloten deze dag ook echt te organiseren. Niet wetende dat er echt behoefte was aan zo’n verbindende dag en ook niet wetende hoeveel werk er bij kwam kijken. In 2018 met een groepje gewone particulieren zijn wij toen met de gemeente om tafel gaan zitten om te kijken wat mogelijk was. Iedereen raadde het ons af om te gaan doen omdat het een vreemde afwijkende situatie was. Bij iedere persoon die het ons af wilde raden groeide ons geloof in het slagen van deze dag.

De gemeente dacht dat het ons niet zou lukken alleen dachten wij daardoor juist van wel.

Zo hebben wij een vergunning aangevraagd, een veiligheidsplan geschreven, artiesten benadert, gezorgd voor 5 ingerichte keukens (5 verschillende thema’s) stichtingen benadert, standhouders aangetrokken en een terrein gehuurd. Een enorm mooi en bijzonder proces waar wij zoveel mooie mensen hebben ontmoet dat dit enkel en alleen al een succes was wat ons betreft. Op 8 september 2018 vond de try out van de Imagine Multi Culti dag plaats. Samen het leven vieren met mensen met zoveel als mogelijk verschillende culturen. Samen dansen op de muziek uit verschillende culturen. Samen kijken naar stichtingen of ondernemers uit verschillende culturen. Samen genieten van eten uit onze 5 hoofdkeukens (Surinaams, Nederlands, Egyptisch, Syrisch en Marokkaans). Kortom samen het leven vieren door trots te zijn op onze eigen Cultuur. Ruim 700 bezoekers mochten wij verwelkomen. De wethouder was aanwezig en ook verschillende gemeente medewerkers. Een groot aantal stichtingen deed mee en wij hadden een markt met 26 verschillende ondernemers. We werden gesponsord door wat kleine ondernemers. De artiesten en de volksdansgroep zorgden voor de perfecte sfeer.

Samen het leven vieren gaf zo’n fijn gevoel dat we allemaal de smaak naar meer kregen.

Het was een zeer geslaagde dag! Zo mooi die bonte mengeling van mensen waar iedereen door elkaar communiceerde met elkaar alsof er geen verschillen waren. Zo mooi, dat de weken na die dag, wij van iedereen het verzoek kregen nog een keer zo’n dag te organiseren. Zo mooi dat er door deze dag zoveel mooie interpersoonlijke verbindingen waren ontstaan. Zo mooi, dat zelfs de gemeente Nieuwegein zichzelf afvroeg of wij deze dag vaker terug wilde laten komen. Daarnaast ons eigen idee om nog meer verbindende activiteiten te organiseren, want wij hadden/hebben de smaak te pakken. Zo mooi en dierbaar, dat wij in april 2019 de Stichting Imagine Multi Culti hebben opgericht en nu al kunnen spreken van een mooi programma.

Cultuur hoor je te delen en beleef je het liefst samen!

Kom je ook samen het leven vieren en genieten van elkaars cultuur. Cultuur hoor je namelijk te delen en samen kunnen we zorgen voor een inclusieve maatschappij. De maatschappij, dat zijn wij!!!

Het bestuur van Stichting Imagine Multi Culti is aangesteld voor de oprichting en uitvoering van de stichting. Deze mensen doen hun taken vrijwillig en met enorm veel passie. Achter de schermen zorgen zij samen met vrijwilligers dat alles geregeld is. Hierdoor kunnen wij onze activiteiten goed uitvoeren.

In het bestuur zitten:

Voorzitter – Rhea van Capelleveen van Nuijs – 0630022793

Penningmeester – Rob Hazebroek – 0640182449

Secretaris – Maaike van der Horst – 0681303330

Procuratie houders – Ellen Hazebroek – Jap van Nuijs

Omdat wij een culturele Anbi (willen worden) zijn moeten wij aangeven wat ons beloningsbeleid is. Dit is vrij kort en krachtig samen te vatten. Ons bestuur – Ontvangt geen beloning en geen onkosten vergoeding Onze vrijwilligers – ontvangen geen beloning en geen onkosten vergoeding Onze werknemers – die hebben wij niet dus die ontvangen ook geen inkomen. Alle mensen doen hun inzet op vrijwillige basis omdat zij het leuk vinden om op een positieve manier met de maatschappij bezig te zijn. Dit doen zij naast hun dagelijkse taken en werkzaamheden.

Aan een Culturele Anbi zijn voorwaarden verbonden waardoor iedereen kan zien dat de stichting enkel het algemeen belang dient.

Hiervoor moet de belasting aangeschreven worden en die checkt of de voorwaarden goed gehouden worden. Indien dit zo is dan krijgt de stichting de Culturele Anbi Status. Deze status heeft voordelen voor mensen en bedrijven die willen sponsoren, doneren of een gift willen doen. Tevens heeft de Culturele Anbi als voordeel dat zij zelf geen belasting hoeven te ontvangen over hun ontvangen giften. 1 van de voorwaarden is dat er een up-to-date beleidsplan is. In dit beleidsplan staat beschreven dat o.a. de bestuurders geen inkomen ontvangen, onze prognose voor de aankomende jaren, de kosten en de te verwachten inkomsten.

Om ons volledige beleidsplan in te zien: Klik hier!

Wat zijn de voordelen?

Een Culturele ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.
Waar moet een anbi stichting aan voldoen!
 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis.
  • Al de binnenkomende gelden worden besteed aan het algemeen belang.
 • Een instelling kan alleen een ANBI zijn als de instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen:
  • De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld.
  • Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
  • Als de Belastingdienst reden heeft om te twijfelen aan de integriteit van een instelling of een persoon die daarbij betrokken is, kunnen zij vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
   • Al onze bestuurders zijn van onbesproken gedrag!
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
  • Er is sprake van gescheiden vermogen!
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
  • Er wordt geen vermogen aangehouden behalve voor lopende projecten die de einddatum van het boekjaar over schreiden.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Er wordt niets uitbetaald aan de bestuurders, noch aan de vrijwilligers.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
  • Om ons volledige beleidsplan in te zien: Klik hier!

 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
  • Er is een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Er zijn geen kosten voor pand en andere vaste activa
 • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een algemeen nuttig doel.
  • Indien deze situatie zich voordoet zal het geld overgemaakt worden aan een ander algemeen nuttig doel.

Dit verslag is nog niet officieel en zal aan het einde van het boekjaar volledig en compleet worden.

2019

Financieel: Inkomsten:
Van: Bedrag
Geins geluk (voor programma/activiteiten) 5750.00 €
Evenementen Subsidie (Imagine Multi Culti dag) 21489.89 €
Maatschappelijke Partners 9450.00 €
Entreegeld / voorverkoop 1575.48 €
Inkomsten horeca 500,00 €
Verhuur Marktkraam 946,14 €
Totaal: 39711.51 €
Totaal Inkomsten: 39711.51 € Totale kosten gemaakt: 39711.51 € Geld over: 0 € De specificatie is opvraagbaar maar staat niet openbaar gepubliceerd.

Dit verslag in mooie pdf lezen klik hier!

Eind Rapportage van:

De Imagine Multi Culti dag 2019

7 september Galecopperzoom 1 – Nieuwegein.

STEL JE TOCH EENS VOOR – Imagine!

Je bent op deze wereld
Je bent hier niet alleen
Je bent op deze wereld
We zijn hier samen 1
Stel je toch eens voor de wereld waarin je leeft

We zijn op deze wereld
En we helpen elkaar
We zijn op deze wereld
En we houden van elkaar
Stel je toch eens voor dat iedereen om elkaar geeft

Met elkaar staan we sterker
Met elkaar zijn we 1
Met elkaar zijn we gelukkig
Met z’n allen zijn we bij elkaar

Een wereld zonder oorlog
Iedereen is bij elkaar
Een wereld vol met vrede
Samen kunnen we het aan
Stel je toch eens voor een wereld met elkaar

Alle mensen komen samen
Iedereen is blij
Alle culturen komen samen
De wereld en wij zijn samen 1

Inhoudsopgave:

Pagina 3 Voorwoord

Pagina 4 Doelstelling

Pagina 4/5 Stichting

Pagina 6 Sponsoren

Pagina 7 Fondsen

Pagina 7 Marktkramen

Pagina 8 Subsidie

Pagina 8/9 Bezoekers

Pagina 9 Artiesten

Pagina 10 Keukens

Pagina 11 Vrijwilligers

Pagina 11/12 Kidsclub

Pagina 13 Gebouw / Terrein

Pagina 13 Nawoord

Voorwoord:

Voor u ligt het eindverslag wat wij schrijven over de Imagne Multi Culti dag 2019. Deze dag vond plaats op 7 september op de Galecopperzoom 1 te Nieuwegein.

Na onze try out van vorig jaar kregen wij zoveel enthousiaste en superpositieve reacties dat wij besloten deze dag nog een keer te organiseren. Wel, hadden wij een lijst met verbeterpunten die wij hadden genoteerd na gesprekken met alle partijen.

Zo werd er bijvoorbeeld aangegeven dat het terrein te groot was in 2018, dat de keukens op gras niet handig waren en dat er te weinig vrijwilligers waren.

In februari 2019 hebben wij een eerste oriënterend gesprek gevoerd met de Gemeente Nieuwegein. Hierna hebben wij een 5 jaren plan geschreven ter onderbouwing van onze subsidie aanvraag. Hierin wilden wij laten zien dat wij de ambitie hebben uit te groeien tot een groot evenement en uiteindelijk financieel zelf bedruipend willen worden.

Hiervoor hadden wij wel de steun nodig van veel partijen en kwam er een enorme berg werk op ons bureau te liggen. Net als vorig jaar hebben wij de mouwen opgestroopt en zijn deze uitdaging aangegaan. Het resultaat van al die inzet word in de rest van dit verslag beschreven.

Wij hopen dat dit eindverslag de aanleiding mag zijn dat u allen volgend jaar, wederom samen met ons inzet wil tonen om de Imagine Multi Culti dag 2020 nog beter neer te zetten. Want stel je voor al die mensen, samenlevend met elkaar zonder oordeel of veroordelen. Daar wordt toch iedereen blij van.

Doelstelling:

Na de try-out van 2018 waar veel verbeterpunten waren stonden wij dit jaar voor de uitdaging om 2019 te organiseren. 1 van de belangrijkste doelstellingen was om het officiële gedeelte zoals de subsidie aanvragen en de vergunningsaanvraag sneller te laten verlopen. Wij wilden graag eerder weten waar we aan toe waren.

Daarnaast wilden wij dat het terrein compacter zou zijn met daarbij een serieuze mogelijkheid om ook een plek te hebben voor het geval dat het zou gaan regenen.

Het was erg belangrijk voor ons dat de opbouw en de indeling makkelijker zou zijn maar ook eerder klaar. Het liefst de dag van te voren waardoor wij onze handen vrij zouden hebben op 7 september zelf.

Wij wilden meer artiesten, meer vermaak, meer marktkramen (60) en vooral meer mogelijkheden om samen het leven te vieren. Dit jaar was onze doelstelling om meer bezoekers aan te trekken. We wilden zoeken naar sponsoren die hun naam aan ons zouden verbinden. Ook wilden wij meer vrijwilligers die mee zouden helpen.

Concrete doelstellingen: (Prognose) (terug te vinden in ons beleidsplan)

StichtingOprichten / Culturele Anbi status
Sponsoren/ Inkomsten reclame / advertentiesMaterieel / Immaterieel 5500 €
Fondsen10000 €
Marktkramen60 (prognose)
Subsidie28142 € (prognose februari)
Inkomsten bezoekers10000 €
Bezoekers1500 – 2000
Artiesten2 podia / dag vullend programma
Keukens5 grote keukens 5 thema’s
Vrijwilligers70+
KinderenKidsclub met eigen programma
LocatieSPNN Terrein

 

Stichting:

Omdat wij onszelf verantwoordelijk voelen en alles zo goed als mogelijk willen organiseren hebben wij (ook op advies gemeente Nieuwegein) besloten een stichting op te richten. Dit zou zorgen voor meer vertrouwen, zou het aanvragen van fondsen makkelijker maken en hierdoor konden wij een verzekering afsluiten.

Vanaf Februari 2019 hebben wij gewerkt aan het realiseren van de stichting. We schreven een beleidsplan, maakten een prognose, zochten naar bestuursleden en hebben contact gelegd met de notaris.

Op 10 april heeft de Notaris van Sutter Kars Notarissen onze stichting officieel bekrachtigd. In het bijzijn van het voltallige bestuur werd de akte ondertekend.

Bestuur:

Rhea van Nuijs van Capelleveen Voorzitter
Rob Hazebroek Penningmeester
Maaike van der Horst Secretaris
Ellen & Jap Procuratie houder

Er is bewust voor gekozen dat de stichting geen winst maakt en dat er geen inkomsten uit de stichting gehaald kunnen worden door het bestuur. Het bestuur zet zich in op basis van vrijwillige inzet.

Met terugwerkende kracht zijn wij op 10 april benoemd tot Culturele Anbi (Algemeen Nut beogende instelling). Hiervoor moesten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. (plaatsen van beleidsplan, prognose, financieel verslag, etc op de website) Dit hebben wij op 11 april 2019 gerealiseerd.

https://www.imaginemulticulti.nl/over-ons/

 

 

Sponsoren:

Om uiteindelijk financieel zelf onderhoudend te worden was het voor ons belangrijk om op zoek te gaan naar sponsoren. Wij hebben dit maatschappelijk partners genoemd. Onze doelstelling was om maatschappelijke partners aan ons te binden die met ons mee wilden groeien in de aankomende 5 jaar. Sponsoring kon geschieden door financiële ondersteuning of materiële ondersteuning.

Wat hebben wij bereikt:

Dela (hoofdsponsor)Marketing / advertenties / flyers, leveren digitale fotoboot, bemensen kraam / uitdelen cadeautjes, organiseren vrijwilligers en sponsoren avond doneren t-shirts6000 €
Particuliere partnerAdoptie keuken / marktkraam500 €
Galecop wijkplatformAdoptie keuken / marktkraam500 €
Wijkoverleg Batau zuidAdoptie keuken500 €
PKKNAdoptie keuken / Marktkraam500 €
Rotary NieuwegeinAdoptie keuken300 €
Dak WoningbeleggingenAdoptie keuken500 €
WijkphaseRealiseren spandoeken en plaatsen spandoeken700 €
Vrijwilligershuis NieuwegeinMarketing / advertenties+/- 500 €
Vluchtelingen werk NieuwegeinMarktkraam / koffie ceremonie100 €
SPNNRuimte / gebouw / vrijwilligersOnbekend
Spot en SpeakerGeluid / stroom / podia3000 €
Totaal:Materieel / Immaterieel+/- 13100 €

Fondsen:

Dit jaar hebben wij 4 verschillende fondsen aangeschreven. Bij ieder fonds hebben wij 2500 € aangevraagd. Wij hadden positief en negatief resultaat.

VSB fondsVonden het een mooi initiatief / goedgekeurd / wilde meewerken. 2500 € aangevraagd.2500 €
Prins Bernhard Cultuur fondsVonden de mengeling van Ethnische Cultuur en de Cultuurvormen kunst, muziek, etc waardevol. 2500 € aangevraagd2500 €
Rabobank StimuleringsfondsVonden het een uitdagend evenement maar waren nog terughoudend. 2500 € aangevraagd1400 €
OranjefondsZagen niet waar de verbindende aspecten zaten op deze dag en in het voorprogramma. 2500 € aangevraagd0

Marktkramen:

De doelstelling was om 60 marktkramen bezet te hebben. Helaas was er een obstakel. Half juni kregen wij pas uitsluitsel over de subsidie en nog later over de vergunning. Hierdoor waren wij rijkelijk laat om marktkramen te verhuren omdat de meeste standhouders hun agenda al volgeboekt hadden.

Wij hebben besloten om aan commerciële marktkramen een vergoeding te vragen. Stichtingen en initiatieven die een marktkraam willen zonder dat ze winst maken krijgen de marktkraam gratis. Dit omdat wij het goede doel wat zij uitdragen graag willen ondersteunen.

We hebben op de Imagine Multi Culti dag 47 marktkramen voorzien van een standhouder. Dit waren mensen met voedsel, producten, diensten en stichtingen. Een mooie diverse mengelmoes die goed paste op de Imagine Multi Culti dag.

De opbrengst van de marktkramen bedroeg: 946 € (dit is exclusief de marktkramen die door de maatschappelijk partners bemenst werden.)

Subsidie:

Onze subsidie aanvraag bedroeg 2 verschillende onderdelen. Enerzijds hadden wij een uitgebreid en verbindend voorprogramma en anderzijds organiseerden wij de Imagine Multi Culti dag. Deze activiteiten horen bij elkaar om ons doel te bereiken maar stonden qua organisatie deels los van elkaar.

De subsidie aanvraag is onderdeel van een ingediend 5 jaren plan. De bedragen zullen ieder jaar naar verwachting lager worden. Dit omdat wij een groei prognose hebben gesteld.

Subsidie voorprogramma, Iftar, vrijwilligersavonden, bedankt avond, Mas stage middag en andere activiteiten.

Geins Geluk: 5750 €

Subsidie evenement 7 september 2019

Gemeente Nieuwegein 21338.69 €

Inkomsten bezoekers / bezoekers aantallen

Het idee was om dit jaar 2000 bezoekers te verwelkomen. Dit was onderdeel van de start van het 5 jaren plan. Door dit aantal bezoekers zou het voor ons mogelijk zijn een financiële buffer te creëren om vervolgens de organisatie in 2020 te vergemakkelijken.

Helaas, hadden wij te kampen met 4 dagen van enorm slecht weer. Met als dieptepunt zaterdag 7 september 2019. De temperatuur lag rond de 17 graden en de hele dag tot aan etenstijd aan toe werden wij weggespoeld door slag regen buien.

Wij hebben het te verwachten aantal bezoekers helaas niet gehaald. Wel zijn wij trots op wat wij ondanks het slechte weer wel bereikt hebben. Een aantal bezoekers waarvan we zien dat het groeit. Bij betere weersomstandigheden zoals op zondag 8 september hadden wij veel meer bezoekers mogen verwelkomen.

Er waren verschillende soorten bezoekers. De betalende bezoekers, de kinderen onder de 12 jaar (gratis) en de bezoekers die van ons gratis toegang kregen. (Bijvoorbeeld asielzoekers, Nieuwegeinpas houders en/of mensen waarvan wij wisten dat zelfs 5 euro toegang te duur zou zijn.) Ook hebben wij de mensen die standhouders of artiesten vergezelden aangemerkt als bezoeker. Dit omdat zij ook mee aten uit onze hoofdkeukens en daarvoor dus een strippenkaart kregen.

Aantal betalende bezoekers: 325

Aantal kinderen van bezoekers: 105

Aantal bezoekers gratis toegelaten: 100

Aantal bezoekers via standhouders/artiesten of uitgenodigd zoals pers, fotografen en kinderen/partners van vrijwilligers 90

Totaal aantal bezoekers 620

Totale inkomsten bezoekers: 1575 (plus wat bankkosten)

Artiesten:

Onze intentie was om overal vermaak en entertainment te laten plaatsvinden voor onze bezoekers. Wanneer men samen het leven viert dan is het ook leuk om veel keuze te hebben in activiteiten die plaatsvinden. Wij hebben daarom naast de artiesten op de 2 podia ook een zeer uitdagend programma neergezet in en rondom de markt.

Op de podia: 19 optredens verzorgd door 55 verschillende personen. Een Dj, een paar duo’s, een paar bands en een dichter met een improvisatieband.

Rondom de markt : 8 optredens, door 24 verschillende personen. Sing&song writers, Duo dwarsfluit /contrabass, buik dansers, Chai Tji Workshop en meer.

Muziek café: 4 optredens door 4 verschillende personen. Dj en Karaoke.

Keukens:

Ook dit jaar was het unieke punt van de Imagine Multi Culti dag de bezetting met de keukens. De gehele dag werd er in 5 keukens door vrijwilligers heerlijk eten gekookt. Dit eten zou om 18.00 uur geserveerd worden aan al onze bezoekers, standhouders, vrijwilligers en de nog aanwezige artiesten.

De keukens hadden allemaal een eigen thema. Zo was er een Griekse Keuken, Een Syrische keuken, een Nederlandse keuken, een Surinaamse keuken en een Egyptische keuken. Met zijn allen hebben zij ervoor gezorgd dat de gehele dag de heerlijkste geuren over het terrein heen dreven.

Ondanks de stevige regen en af en toe de kou hebben de keuken vrijwilligers een monsterjob gedaan en voor iedereen heerlijk gekookt. Het was een lust voor het oog om te kijken naar de grote pannen, het sissende vet, de draaiende ovens en de heerlijke ingrediënten die gebruikt werden.

Wij hebben om veelvraat en verspilling tegen te gaan iedereen die aanwezig was op het terrein voorzien van een strippenkaart. Met deze strippenkaart mochten mensen 5 keer eten. Zo konden zij kiezen om uit 1 keuken te eten of bij iedere keuken langs te gaan.

Uiteindelijk zijn er 820 strippenkaarten uitgedeeld. Wij denken dat niet al deze personen hebben meegegeten omdat sommige mensen andere verplichtingen hadden.

Het samen eten was wederom een gigantisch en hartverwarmend succes. Zo mooi, om overal mensen bij elkaar te zien, die samen eten, genieten en vooral lekker door elkaar zitten of staan.

Vrijwilligers:

De organisatie, opbouw, uitvoering en afbouw van de Imagine Multi Culti dag is volledig gedaan door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou er in dit geval geen evenement zijn. Wij zijn dan ook supertrots op de enorme groep aan mensen die wij op de been hebben gekregen en die belangeloos inzet hebben getoond. Inzet om de Imagine Multi Culti dag succesvol te laten verlopen en leuk te maken voor onze bezoekers.

Wij hadden de beschikking over 71 vrijwilligers. De jongste vrijwilliger was 8 jaren jong en de oudste vrijwilliger was net 78 geworden. We hadden mannen en vrouwen, jongens en meisjes en ook mensen die niet passen in de man/vrouw bepaling.

Er waren vrijwilligers met een achterstand tot de arbeidsmarkt en er waren vrijwilligers die een hoge functie hadden. Er waren vrijwilligers uit het AZC zonder verblijfsvergunning en er waren vrijwilligers die inmiddels status houder zijn geworden. Er waren vrijwilligers met veel ervaring en er waren ook Mas stage studenten die wat meer aangestuurd moesten worden.

Kortom een zeer divers team waar wij enorm blij mee waren.

De 5 keukens werden gedraaid door 21 vrijwilligers in totaal.

Achter de schermen voor het geluid/podia, de binnen keuken, de binnen horeca en de stroomvoorziening waren 13 vrijwilligers actief.

Voor het kinderprogramma waren 4 vrijwilligers actief.

Op het terrein, in de hal, bij de buiten horeca en bij het parkeren waren 33 vrijwilligers actief.

Bij het opbouwen van het terrein waren 12 vrijwilligers actief.

Bij het afbouwen van het terrein waren 8 vrijwilligers actief.

De Kidsclub

Om te zorgen dat de kinderen ook vermaak hadden hebben wij nagedacht over een kinderprogramma. Dit programma werd begeleidt door 4 vrijwilligers die allen beschikten over een VOG. Tijdens dit kinderprogramma zouden de kinderen dromenvangers maken, muziek instrumenten maken, plakken en knippen, geschminkt worden en lekker springen op springkussens.

Daarnaast konden zij gratis genieten van popcorn, suikerspinnen en heerlijk schep ijs.

Het was voor de kinderen 1 groot feest natuurlijk. Helaas, kwam de uitvoering van het programma niet helemaal goed uit de verf omdat de kinderen op verschillende tijdstippen binnenkwamen. Hier hadden we niet goed over nagedacht.

De vrijwilligers hebben daarom per kind gekeken waar de interesse lag en hebben toen gezorgd dat het kind zich uitstekend kon vermaken. Linksom of rechtsom was het voor de kinderen genieten bij uitstek. Er is een gigantische hoeveelheid ijs, popcorn en suikerspin gesnoept.

SPNN gebouw / Terrein

De Imagine Multi Culti dag heeft een groot deel van het succes te danken aan het geweldige terrein en gebouw van SPNN. Door het enorme binnen gebied konden mensen droog verder gaan met het leven vieren. Het enorme buitengebied was een mooie plek voor de keukens, de picknick tafels, de statafels, de tropical hang-outs en de podia.

Wij zijn er supertrots op dat we de intentie uitgesproken hebben met alle partijen om de komende vijf jaar de Imagine Multi culti dag op dit terrein plaats te laten vinden.

Financiële verantwoording

Onze financiële verantwoording is terug te vinden in de excell met de naam Financiële verantwoording.xls. Of op onze website via de link https://www.imaginemulticulti.nl/over-ons

Nawoord:

Het is lastig om de Imagine Multi Culti dag te vangen in een verslag. Het was een bruisende en zeer verbindende dag. Zoveel mensen uit zoveel culturen die samen het leven vierden.

Helaas was onze grote spelbreker de regen en de lage temperaturen. Toch ondanks deze hindernis hebben onze vrijwilligers een superdag gerealiseerd met prachtige bezoekers.

Wij, zijn nu nog meer gemotiveerd om het 5 jaren plan verder te ontwikkelen en om nog heel vaak deze dag te organiseren. Daarbij duimen wij voor mooi weer natuurlijk. Wij zullen ook maatregelen nemen dat er nog meer van het terrein overdekt kan worden.

Wij hopen dat dit verslag aanleiding mag vormen om contact met ons op te nemen om op de een of andere manier deelgenoot te worden van dit mooie feest.

#imagine

www.imaginemulticulti.nl

2018

Financieel:
Inkomsten bank:

Van:Bedrag
Geins geluk24707,20 €
Wijkplatformen1300,00 €
Entreegeld voorverkoop205,50 €
VSB Fonds1500,00 €
Verhuur Marktkraam395,00 €
Digitale pin95,00 €
Totaal:28202,70 €

Contante inkomsten:

Van:Bedrag
Verkoop tattoos Fokkesteeg Fiësta25,00 €
Opbrengst Verloting193,40 €
Contant geld over na pin Triodos270,00 €
Inkomsten Kaart Verkoop en consumptie955,00 €
Totaal:1443,47 €

Totaal contant en bank: 29646,17 €
Totale kosten gemaakt: 28916.29 €
Geld over: 729,88 €

De specificatie is opvraagbaar maar staat niet openbaar gepubliceerd.

Eind Rapportage

Geachte lezer,
Voor u ligt de eindverantwoording van de Imagine Multi culti dag. U leest op dit moment een eind verslag wat wij gemaakt hebben van deze geweldige dag op 8 september 2018.

Doelstelling:
De doelstelling waar wij mee begonnen toen wij kenbaar maakten de Imagine Multi Culti dag te organiseren was om 1000 mensen samen te krijgen. 1000 mensen met een zo groot mogelijke diversiteit aan culturen om samen met hen het leven te vieren.

Wij wilden benadrukken dat de onderlinge verschillen tussen mensen helemaal niet eng zijn maar juist leerzaam. Wij wilden bevorderen dat mensen in de wijken van Nieuwegein makkelijker met elkaar konden communiceren en contact konden leggen.

De doelstelling was om meer verbinding, verbroedering en saamhorigheid te creëren om zodoende te zorgen voor meer gezelligheid tussen de culturen onderling.

Dit wilden wij doen door het delen van eten, het genieten van muziek, het samen lopen over een markt, samen genieten van een kinderprogramma en vooral door te laten zien wat voor leuke mensen wij allemaal eigenlijk zijn.
Daarnaast wilden wij zoveel mogelijk lokale ondernemers uitnodigen mee te doen aan deze dag. Door middel van actief meedoen, sponsoring en dat soort zaken.

Met deze dag wilden wij laten zien wat voor geweldige stad Nieuwegein eigenlijk is.

Wat is er gebeurd?

De keukens
We hebben het voor elkaar gekregen om inderdaad vijf grote keukens neer te zetten op de Imagine Multi Culti dag. Deze keukens kwamen met menu’s uit 5 verschillende culturen. Marokkaans, Surinaams, Egyptisch, Palestijns en Nederlands.

De boodschappen hiervoor hebben we gehaald bji Sultan Foodmarket omdat we kozen om alles Halal te doen. Sommige specifieke kruiden hebben we door de koks zelf mee laten nemen.

Op de dag zelf hingen de hele dag heerlijke geuren van zeer divers voedsel over het hele terrein. Mensen liepen regelmatig langs de keukens om te kijken wat daar precies aan het gebeuren was. Er waren veel gesprekken en dat was best wel uniek.

Tijdens het eten waren we met ongeveer 450 tot 550 mensen aanwezig met 30 verschillende culturen. Mensen die gebroederlijk naast elkaar zaten te genieten van heerlijk eten. Zonder oordelen, zonder moeilijkheden gewoon samen en gezellig!

Het eten wat over was is later verdeeld over alle vrijwilligers!

Missie geslaagd!

De lunch:
De lunch werd verzorgd door de Petanque vereniging aan de Galecopperzoom 1. Iedere bezoeker, artiest, standhouder en vrijwilliger kreeg een munt. Hiervoor mochten ze tussen 11.00 uur en 14.00 uur hun lunch ophalen. Dit bestond uit witte en bruine broodjes, verschillende soorten zoet beleg, ham, kaas en halal kalkoenfilet. Verschillend fruit. Melk en sap.

Er zijn ongeveer 400 lunches geserveerd.

Missie geslaagd

De markt!
De markt was voorzien van 36 verschillende standhouders met tal van verschillende producten en diensten die aangeboden werden.

Deels commerciële standhouders, een paar stichtingen en ook particulieren die een workshop aan kwamen bieden. De niet winstgevende kramen of kramen zonder commerciële doeleinden hebben wij de kraam gratis geschonken.
Ondanks dat we niet de 1000 bezoekers hebben bereikt is de markt toch regelmatig bezocht door onze bezoekers. De doelstelling om 300 euro inkomsten te krijgen uit de marktkramen hebben wij met 95 euro overschreden.

Missie geslaagd!

De artiesten en vermaak
Gedurende de dag zijn er op twee podia door 12 verschillende artiesten plus 1 volksdansgroep optredens. De mensen hebben zichtbaar genoten van de grote diversiteit aan verschillende muzieksoorten en dansen.

Tegen het einde van de dag werd het steeds drukker. Mensen vonden het geweldig dat er zoveel verschillende cultuur achtergronden op het podium verschenen.

De artiesten zelf hebben aangegeven graag mee te werken aan een tweede editie volgend jaar!

Missie geslaagd!

Eritreese Koffie ceremonie
Vanuit de SVS Inburgeringsschool was een grote groep mensen uit Eritrea bereid om de dag te komen verfraaien door iets te tonen uit hun cultuur. Zij wilden onze bezoekers trakteren op een heuse koffie ceremonie uit hun land van herkomst.

De bezoekers vonden dit geweldig. Ze hadden veel vragen aan de dames en heren waardoor deze groep uitgenodigd werden Nederlands te praten.
Mensen genoten ook van de klederdracht en het enthousiasme.

Missie geslaagd!

Kinderprogramma:
Voor de kinderen waren een rits aan activiteiten georganiseerd. Er waren springkussen, lasergame, schmincken en diverse knutsel zaken.
Er waren niet veel kinderen gedurende de dag. Wel kunnen wij zeggen dat de kinderen die mee hebben gedaan enthousiast waren.

Zeker de gratis ijsjes en popcorn vielen in goede aarde bij de kinderen en stiekem ook bij de volwassenen. De pannenkoeken van Stichting Rundu vielen ook in goede aarde.

De verhalenvertellers hebben wat publiek gehad maar hadden meer animo moeten hebben.Het kinderprogramma vond plaats bij de Petanque vereniging. Dit is adhoc besloten door de slechte conditie van het Middengaarde terrein. Ondanks deze beslissing verliep alles goed, waren de springkussens veilig en hadden de kinderen veel lol

Missie geslaagd maar te weinig kinderen.

Sponsoren lokale ondernemers met producten:
Domino’s pizza waardebonnen
Jumpsquare toegangskaartjes
Robbert Sier Cadeaubon
Okido Kindermode cadeaubon
Sannie’s Boetiek Cadeaubon
Dier en Ding 3 cadeaubonnen
Slijterij van Schaijk pakketje wijn
Frank Dolmans Groente Fruitpakket
Kaasboer Alexanderhoeve cadeaubon en kaasplank
Simon Levelt 1 cadeaubon
Schep ijsmakerij 5 strippenkaarten en 750 euro aan ijs
Lunchroom Fairs 3 cadeaubonnen
Ici Paris leuk pakket
Marpa Lederwaren 2 rugzakken
Kees oomen kaaspakket
Kapsalon van Doorn 2 pakketjes haarproducten
Slagerij Kastelein gourmetschotel
Kusadasi Waardebon
Pizzeria Vreeswijk 4 waardebonnen
Zevenstar bier 3 sixpacks
De oranje Leeuw 2 waardebonnen
Fietsliefhebber 4 fietstassen en bidons
De Mix 1 week gratis sporten
Doen Kappers waardebon
Zoetig 10 waardebonnen
The Read shop 2 leuke boeken
De Notenspecialist meerdere pakketjes noten
Primera een doos vol cadeautjes
Visboer Markt verschillende cadeaubonnen.

Missie geslaagd!

Bezoekers:
Wij schatten in dat er in totaal 600 plus bezoekers zijn geweest. In de ochtend was het zeer rustig wat jammer was maar in de middag stroomde het aantal bezoekers goed binnen.

Een groot deel van de mensen hebben een kaartje gekocht. Wij hebben aan een redelijk deel van de bezoekers vrijkaartjes gegeven, zoals aan de statushouders,
vluchtelingen en mensen waarvan we wisten dat ze het financieel niet breed hebben.

Er zijn in de voorverkoop 6 aanmeldingen geweest met de Nieuwegeinpas. Tijdens de dag zijn er geschat 25 bezoekers geweest met de Nieuwegeinpas. Helaas is dit vergeten te noteren dus hebben we geen reële aantallen.
Ondanks dat we de duizend bezoekers niet hebben gehaald zijn we met deze opkomst voor een eerste editie wel tevreden.

Missie geslaagd!

Vrijwilligers:
In de aanloop naar de Imagine Multi Culti dag hebben wij doorlopend samengewerkt met 6 tot 10 vrijwilligers. De administratieve handelingen, aanvraag van vergunningen etc is gedaan door 2 – 4 vrijwilligers.
Bij de opbouw van de dag waren 16 – 20 vrijwilligers betrokken over de hele dag heen.

Gedurende de Imagine Multi Culti dag waren er 47 vrijwilligers actief voor de dag. 5 extra vrijwilligers bij Stichting Rundu. 10 extra bij Dansgroep Minka.

Totaal op dag zelf 67 vrijwilligers.
Afzegging vrijwilligers op 8 september 14
Bij het afbreken waren 12 vrijwilligers betrokken.
Aantal afzeggingen 10.

Leerpunten:

 • Het Middengaarde Terrein in combinatie met de Petanque vereniging was veel te groot en voor onze bezoekers te onoverzichtelijk. Volgende keer kleiner terrein voor meer gezelligheid.
 • Op zaterdag niet voor 1300 uur starten ivm sporten van mensen op zaterdag ochtend.
 • 1 centrale email ipv meerdere email adressen
 • Boekhouding bij 1 persoon laten en ook de accordatie van het geld bij 1 persoon laten
 • Keukens per keuken bevoorraden ipv alles in 1 grote bulk te bestellen.
  Kassa’s en bemanning beter instrueren over wie wat moet betalen plus welk bandje mensen krijgen.
 • Meer mensen betrekken bij website, reclame en media
 • Vaker contact met vrijwilligers van te voren zodat zij ook echt allemaal op komen dagen.
 • Meer de media betrekken bij het event.

Eindwoord:
Wij kijken terug op een geslaagde dag !

De dag zelf, zeker het gezamenlijke dineren was voor ons waarom wij de dag georganiseerd hebben. Wij waren echt supertrots op al die culturen die samen zaten te smikkelen.

Wat voor ons erg leuk was is dat er verschillende partijen hebben aangedrongen om de Imagine Multi Culti dag terug te laten komen en groter te maken. Verschillende artiesten, de mensen van de Petanque vereniging, verschillende Standhouders, de beveiliging en de EHBO hebben nu al aangegeven graag mee te willen werken.

Tevens zijn er ook partijen die hun naam aan dit evenement willen verbinden zoals bijvoorbeeld de Dela. Zij vonden het leven vieren een geweldig idee maar kwamen ditmaal in een te laat stadium bij de organisatie.

Wij zijn momenteel nog in overweging of wij de stichting Imagine Multi culti wel of niet op gaan richten. Daar komen we later nog op terug. 1 van ons is 6 weken uit de roulatie door een operatie namelijk.

Wanneer wij het nog een keer gaan organiseren willen wij meer bezoekers maar een compacter uiterlijk. Het meer compact maken zorgt voor meer gezelligheid en dat is wat ons betreft het grootste leerpunt van de Imagine Multi Culti dag 2018.

Zelfs mensen die evenementen organiseren voor hun beroep kwamen tegen ons vertellen dat zij onder de indruk waren. Reden te meer om serieus na te denken over de Imagine Multi Culti dag versie 2 in 2019.

Voor ons als organisatie zijn wij blij dat we dit gerealiseerd hebben. Vooral trots dat we in Nieuwgein zo’n mooie happening hebben kunnen organiseren.
Al van te voren in de voorbereiding zagen wij verbinding ontstaan tussen mensen uit verschillende wijken, culturen en met verschillende geloven en nationaliteiten.

Tijdens de Imagine Multi Culti dag was het enorm mooi om te zien hoe mensen bij elkaar gingen zitten vanuit interesse en de bedoeling om contacten op te bouwen. Er zijn zeer veel nieuwe verbindingen gelegd onderling en wij weten zeker dat hier langdurige vriendschappen uit gaan ontstaan.

Voor ons zeker met grote dank aan Geins geluk (Anke en Sabrina), Sander Derksen, Ck Beveiliging, Ehbo Vreeswijk, Stichting Petanque, Dansgroep Minka, Stichting Rundu, Sultan Foodcentrum, SVS Inburgering school, de gemeente Nieuwegein, Vluchtelingenwerk Nieuwegein, alle standhouders, alle artiesten, onze geweldige vrijwilligers de wethouder van Cultuur, de keuken bemanning en nog veel meer waardevolle partijen. Graag willen wij met de gemeente Nieuwegein en Geins Geluk om de tafel voor een Na evaluatie.

Er zijn wat zaken die wij tegenkwamen waar wij graag eens over willen praten. Zaken die wellicht anders kunnen waardoor het proces van organiseren nog wat fijner gaat verlopen.

Daarnaast willen wij kijken naar de mogelijkheden om volgend jaar deze dag nogmaals terug te laten komen maar dan wat professioneler. Samen met Nieuwegein voor alle prachtige mensen uit Nieuwegein.

De eerste keer is het lastigste zegt men altijd dus wij kijken vol van vertrouwen uit naar de 2e keer.

Warme Groet,

Jap en Ellen plus alle mensen die meegeholpen hebben.

Huisregels en algemene voorwaarde Imagine Multi Culti dag

 1. Bij het betreden van het evenementen terrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
 2. Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel en de vrijwilligers op te volgen.
 3. Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte gedaan worden bij de politie.
 4. Het is verboden om op het evenementen terrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Teven zal er aangifte gedaan worden bij de politie.Het gebruiken van softdrugs is op de Imagine Multi culti dag niet toegestaan. Er zijn kinderen aanwezig. Daarnaast hanteert de gemeente Nieuwegein een ZERO tolerance beleid.
 5. Toegang tot het evenementen terrein wordt geweigerd indien:
  1. Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt
  2. Men op enigerlij wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenementen terrein.
  3. Men zich beledigend uitlaat jegens personeel, vrijwilligers of andere bezoekers. Deze uitlatingen zullen leiden tot directe verwijdering van het festival terrein.
 6. Toegang tot het evenement kan alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Deze zijn in de voor verkoop verkrijgbaar via De Imagine Multi Culti dag 2020 en op 7 september bij de ingang van het terrein.
 7. Het festival is rolstoel toegankelijk, er zijn extra brede toegangspoorten en er is een invalide toilet aanwezig. Een scootmobiel mag het terrein op, een Canta, brommobiel of vergelijkbaar vervoersmiddel niet.
 8. Kinderen tot 16 jaar mogen niet zonder begeleiding van hun ouders het terrein op. Ouders blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. Wij noteren het telefoonnummer van ouders op het polsbandje van de jeugdigen. Mocht er iets gebeuren dan kunnen wij ten alle tijden contact op nemen met de ouders.
 9. Tijdens de Imagine Multi culti dag is er speciaal voor de jeugdigen een programma bedacht. De jeugd kan hier met andere jongeren een gezellige tijd beleven. De vrijwilligers die hierbij betrokken zijn hebben een VOG overlegd. Het programma vind plaats in een open ruimte waar iedereen naar binnen kan kijken. Er zullen geen 1 op 1 situaties zijn omdat er gewerkt zal worden met meerdere vrijwilligers en de kinderen in groepsverband aanwezig zijn.
 10. In een situatie van een vermist of gevonden kind zal het vermissingsprotocol in werking worden gezet. De organisatie zal indien er een kind gevonden is contact op nemen met de ouder(s) en indien nodig dit omroepen vanaf beide podia die op het terrein staan. Tevens kan de omroepinstallatie hiervoor gebruikt worden. Indien er een kind vermist is zullen wij onze bezoekers vanaf de podia oproepen goed om zich heen te kijken en eerst de vermissing oplossen. Het terrein is afgesloten en kinderen zonder ouders mogen het terrein niet verlaten.
 11. Wij hanteren een nix beneden 18 jaar beleid. Dit houdt in dat wij mensen tot 25 jaar zullen vragen om legitimatie. Mensen krijgen hiervoor een armbandje waarop vermeld staat dat zij jonger zijn dan 18 jaar en dus geen alcoholische dranken kunnen kopen.
 12. Er is geen alcohol verkoop aan personen onder de 18 jaar. Wanneer iemand alcohol koopt voor iemand onder de 18 zal hem/haar de toegang tot de Imagine Multi culti dag ontzegd worden. Ook wanneer ouders dit doen voor hun kind. Wij worden hierop streng gecontroleerd en willen niet in de problemen komen.
 13. Hou je aan aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en de politie. Dit doe je voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 14. Wapens, glaswerk, blik en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurt door de organisatie en de aanwezige beveiliging en zal leidend zijn.
 15. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd en leiden tot directe verwijdering van het festival terrein.
 16. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
 17. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van het bezoek aan het festival.
 18. Eigen drinken zoals alcohol en frisdrank of sap in flessen en/of pakken is niet toegestaan.
 19. Wildplassen is verboden op het terrein en de directe omgeving. Klimmen in objecten en bomen is niet toegestaan. We respecteren het terrein en gaan hier goed mee om.
 20. Ballonnen zijn niet toegestaan.
 21. De organisatie kan personen de toegang weigeren of van het terrein verwijderen ter handhaving van de openbare orde, veiligheid en naleving huisregels.
 22. Op de Imagine Multi culti dag zullen er foto’s en beeldmateriaal gemaakt worden door de pers en de organisatie. Het staat onze bezoekers vrij om opnames en foto’s te maken met hun mobiele telefoon. Door aanwezig te zijn op de Imagine Multi culti dag gaat u hiermee akkoord. Wanneer u het echt niet fijn vind dan kunt u bij de kassa een sticker vragen en op uw borst plakken. De pers en de organisatie zal hier dan rekening mee proberen te houden. De particuliere bezoekers kunnen wij enkel verzoeken hier rekening mee te houden maar wij kunnen hen dat niet verplichten. Het is voor de organisatie daardoor ondoenlijk volledig uit te sluiten dat er geen opnames of foto’s (door particulieren) gemaakt en geplaatst worden.
 23. Respecteer je mede bezoeker. Er komen ook meer kwetsbare groepen naar de Imagine Multi culti dag. Wij snappen dat er verschillen zijn tussen mensen onderling en daar hoeft geen nadruk op gelegd te worden.
 24. Gooi uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Mocht u zwerfafval zien wilt u ons dan helpen dit ook in de afvalbakken te deponeren.
 25. Roken is niet toegestaan in tenten of anders overdekte ruimtes. Buiten is het wel toegestaan. Hiervoor staan overal asbakken en emmers om uw sigaretten in te deponeren. Roken mag maar het is verboden uw sigaret op de grond te gooien. Gebruik hiervoor de talrijk aanwezige emmers en asbakken. Indien er gezien word dat uw sigarettenpeuk toch op de grond gegooid word dan zal u verzocht worden deze alsnog op de juiste plek te deponeren.
 26. Om afval te voorkomen hanteren wij een statiegeld beleid op onze bekers. Bij uw eerste bestelling betaald u 2,50 € statiegeld. Dit geld krijgt u na afloop terug in bonnen of contant. U kunt ook uw beker doneren om ons te helpen een volgende editie te organiseren.
 27. U dient ten allen tijde de orders van het personeel, vrijwilligers en overheidsinstanties op te volgen. Zeker in geval van calamiteiten omdat zij zullen zorgen voor uw en onze eigen veiligheid.
 28. Er zijn op de Imagine Multi culti dag verschillende protocollen aanwezig voor calamiteiten. Indien er brand, een bom melding, terroristische dreiging, extreem weer, vermissing, geweld en of andere calamiteiten plaatsvinden zullen deze duidelijk kenbaar gemaakt worden aan onze bezoekers.

Privacy beleid

De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden verstrekt worden. Wij houden wel een lijst bij van bezoekers, standhouders en andere betrokkenen en houden onszelf het recht voor hen voor een volgende editie vrijblijvend te benaderen (1 malig) met her verzoek om wederom deel te zijn van de Imagine Multi culti dag.

Stichting Imagine Multi culti organiseert evenementen en projecten om meer verbinding en begrip te creëren binnen een multiculturele samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn. Uiteraard hoort daarbij ook dat we nadenken over de omgangsvormen. Wij werken tijdens de evenementen met kwetsbare groepen mensen en ook met kinderen.

Bij kwetsbare mensen geld: (ook voor gewone mensen)

 • Niemand wordt beoordeeld/geoordeeld op komaf, land van herkomst, religie.
 • Wanneer mensen de Nederlandse taal niet goed machtig zijn word er gewerkt met een talk. Om misverstanden te voorkomen.
 • Aan kwetsbare mensen word altijd een vrijwilliger gekoppeld die deze mensen helpt en de grenzen bewaakt.
 • Wij doen niet aan discriminatie of uitsluiting. Personen die zich hier wel aan houden zullen verzocht worden zich te verwijderen.
 • Wij vinden het uitdragen van cultuur een belangrijk goed en zullen mensen daartoe stimuleren.
 • Wij hebben rekening gehouden met mensen die een lichamelijke beperking hebben.
 • Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of een geestelijke beperking krijgen extra persoonlijke begeleiding.
 • Seksueel contact tussen vrijwilligers en bezoekers is niet toegestaan.

Er is ook omgang met kinderen, daar hebben wij de volgende afspraken over gemaakt.

 • De evenementen en projecten zijn open van aard. Hierdoor voorkomen wij dat kinderen in situaties terecht kunnen komen die niet horen.
 • Wij hanteren bij bezigheden met kinderen minimaal een 4 ogen beleid. Er zullen altijd 2 of meer vrijwilligers aanwezig zijn.
 • Wanneer er iets met kinderen aan de hand is (ziekte/verwonding/verdriet) zullen altijd de ouders gewaarschuwd en er bij gehaald worden.
 • Ouders dragen verantwoording over toiletgang en persoonlijke verzorging kinderen. Dit doen de vrijwilligers niet.

Onze vrijwilligers tekenen een gedragscode. Wij hebben ervoor gekozen om alle vrijwilligers een dergelijke gedragscode te laten ondertekenen. Tevens willen wij van onze vrijwilligers een VOG ontvangen. Dit omdat zij naast kinderen ook omgang hebben met kwetsbare mensen. Onderstaande gedragscode hanteren wij en kunnen indien nodig overlegd worden.

Gedragscode Stichting Imagine Multi Culti

Omgang met kinderen

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:
 2. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 3. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 4. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
 12. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Gedragscode volwassenen

Het is ook belangrijk dat de omgangsvormen tussen volwassenen goed bepaald zijn. Wij werken samen met vrijwilligers uit verschillende culturen en lagen van de bevolking. Dit geld ook voor onze bezoekers. Het is belangrijk dat iedereen zich vrij en fijn kan voelen en dat er geen onderlinge spanning ontstaat. Daarom hebben ij nagedacht over afspraken die helpen dit te realiseren. Uiteraard snappen wij dat iedereen qua omgang een persoonlijke voorkeur heeft maar dit wil niet zeggen dat daar andere mensen dan de dupe van moeten worden. Eigenlijk zijn de volgende regels simpele omgangsvormen waarvan wij denken dat iedereen zich hier aan zou moeten houden.

 1. De vrijwilligers gaan met elkaar en met de bezoekers om vanuit respect.
 2. De vrijwilliger sluit niemand uit gebaseerd op huidskleur, cultuur en/of religie
 3. De vrijwilliger onthoud zich van scheldwoorden en anderszins negatieve uitingen naar andere vrijwilligers of bezoekers.
 4. De vrijwilliger begrijpt en houdt rekening met het feit dat niet iedereen even snel of goed kan werken.
 5. De vrijwilliger onthoud zich van discriminerende of racistische uitingen
 6. De vrijwilliger helpt daar waar nodig en indien de situatie te lastig of groot is schakelt de vrijwilliger een coördinator in.
 7. De vrijwilliger onthoud zich van geweld. Indien nodig zal de vrijwilliger de beveiliging inschakelen.
 8. DE vrijwilliger respecteert de eigendommen van andere vrijwilligers en onze bezoekers.
 9. De vrijwilliger zet zich in om het onze bezoekers naar de zin te maken en hen een leuke dag te bezorgen.
 10. De vrijwilliger is het visite kaartje van Stichting Imagine Multi Culti en maakt hiervoor dus een positieve indruk.
 11. De vrijwilliger onthoudt zichzelf tijdens het doen van inzet van het drinken van Alcoholische dranken.
 12. De vrijwilliger onthoudt zich van onderlinge seksuele contacten, seksueel getinte opmerkingen of grensoverschrijdend seksueel gedrag. Ook richting de bezoekers.

Deze afspraken zijn allemaal normaal en passend in onze gedragscode. Door het ondertekenen van deze gedragscode gaat de vrijwilliger ermee akkoord en zal zich aan de afspraken houden.

Deze gedragscode is ____________vastgesteld door de voorzitter van Stichting Imagine Multi Culti

Ondertekening vrijwilliger Ondertekening Voorzitter Stichting Imagine Multi Culti

Naam:_________________________ Naam: Rhea van Nuijs – van Capelleveen

Handtekening: Handtekening:

Het is voor stichting Imagine Multi Culti erg belangrijk te kunnen samenwerken met mensen die wij kunnen vertrouwen. Wij werken met verschillende doelgroepen die soms ook kwetsbaar kunnen zijn. Denk aan vluchtelingen, statushouders, kinderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, enz. De activiteiten die wij ontplooien zijn bedoeld om meer verbinding tussen mensen onderling te realiseren. Hierdoor moeten onze vrijwilligers empathisch zijn, ze moeten begrijpen dat wij in een inclusieve samenleving werken en leven en zij dienen te beschikken over inlevingsvermogen over de houding en het gedrag van onze bezoekers. Iedere vrijwilliger krijgt een persoonlijk gesprek met mensen van het bestuur. Dit gesprek vind plaats in de openbare ruimte of bij 1 van de bestuursleden thuis. Dit gesprek is bedoeld om te kijken waar de vrijwilliger staat qua standpunten en hoe hij/zij denkt over de doelgroepen die onze evenementen bezoeken. Tevens wordt er gekeken naar de bereidheid om samen te werken met mensen uit een andere cultuur. Bij twijfel of bij het idee dat een vrijwilliger niet geschikt is om mee te werken zullen wij dit kenbaar maken in duidelijke en eerlijke bewoording. Wij zullen daarbij wel de privacy van deze persoon bewaken en het gesprek zal als vertrouwelijk behandeld worden. Wij werven onze vrijwilligers in een warme via via markt. Dit geeft ons als voordeel dat mensen elkaar vaak al kennen waardoor we deels uitsluiten dat wij foute mensen aantrekken. Daarnaast verzoeken wij al onze vrijwilligers om een VOG en laten hen onze gedragscode ondertekenen.

Het bestuur en de vrijwilligers hopen dat er nooit een vervelend incident zal plaatsvinden. Het bestuur van Stichting Imagine Multi Culti heeft in ieder geval getracht alles zo goed als mogelijk te regelen. Hierdoor hoopt het bestuur nooit in de situatie terecht te komen waar mensen beschadigd raken door toedoen van anderen. Helaas kan dit nooit helemaal uitgesloten worden waardoor het bestuur genoodzaakt is een vertrouwenspersoon te benoemen.

Deze vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers, partners en ook bezoekers van de evenementen en projecten die door Stichting Imagine Multi Culti georganiseerd worden. Hij zal het gesprek aangaan, de klacht of verhaal aanhoren en zo nodig meehelpen de juiste mensen of instellingen te raadplegen of activeren. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Hij zal een mediërende rol hebben tussen het bestuur en de persoon met het probleem.

Jasper van Nuijs
0630027790

Wanneer er gesignaleerd word dat er grens overschrijdend gedrag plaats vind dan dient dit gemeld te worden. De melding gaat dan altijd naar de vertrouwenspersoon. Wij hebben een meld protocol welke wij gekopieerd hebben van “In Veilige handen”. Hierdoor weten wij zeker dat deze goed is opgesteld.

1. Wat is seksueel misbruik?

Wat zegt de wet? De Nederlandse wetgeving geldt voor iedereen en ook voor gebeurtenissen die zich binnen dan wel buiten [naam vereniging/organisatie invullen] afspelen. In het Wetboek van Strafrecht, boek II, titel XIV ‘misdrijven tegen de zeden’ stellen diverse wetsartikelen bepaalde seksuele gedragingen strafbaar. Deze zijn ook binnen [naam vereniging/ organisatie invullen] allen van kracht. Eén wetsartikel 249 willen we hier met name noemen:

“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie”.

Een jeugdlid is aan de zorg en waakzaamheid van onze vereniging toevertrouwd. Dit artikel is dus onverminderd van kracht op al diegenen die jeugdleden begeleiden.

Definitie

Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommige gedragingen zijn door het duidelijk (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar bij sommige gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat je wel en wat je niet als seksueel/ongewenst kunt typeren. Als criterium kan worden gehanteerd of het welzijn van het kind en zijn lichamelijke en psychische integriteit in het geding zijn. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn de ‘gevoelens van het jeugdlid’ en niet de ‘gedachten of bedoelingen van de volwassene’ bepalend. En hetgeen is verwoord in de zedenparagraaf van het Wetboek van Strafrecht. Wij richten ons op de preventie van seksueel misbruik binnen onze organisatie. Een breder begrip is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden tot seksueel misbruik, of het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt. We hebben een gedragscode ontwikkeld die elk seksueel grensoverschrijdend gedrag buiten de orde verklaart. In het tuchtrecht, de gedragscode en andere semi-juridische documenten gebruiken we deze term.

De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag luidt:
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding–jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Om welke gedragingen gaat het? In de gedragscode staat duidelijk verwoord welke gedragingen niet zijn toegestaan. Enkele voorbeelden:

• alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar;
• een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post, telefoon, sms, e-mail, internet);
• intieme relaties tussen jeugdleden en begeleiders;
• ongewenste aanrakingen.

2. Signaleringstaak medewerkers

Alle medewerkers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrij dingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt.

3. Meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik

Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur (of door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon).
Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen.

Indien medewerkers (vermoedens van) seksueel misbruik direct uiten bij hun leidinggevende, gaat deze niet zelf tot handelen over, maar schakelt de het bestuur in.
De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch traject verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde. Het bestuur laat zich desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen:

• gesprek met beschuldigde;
• informatief gesprek met de politie;
• instellen calamiteitenteam;
• in gang zetten meldprocedure;
• aangifte bij politie;
• voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger/beschuldigde;
• veiligstellen en opvang van het slachtoffer;
• informatie aan betrokkenen;
• nazorg.

4. Voorlopige zwijgplicht na een melding

Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en medewerkers binnen de organisatie ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen deze betrokkenen zich wel uiten bij de vertrouwenspersoon. Een voorlopige zwijg plicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.

5. Hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik

Er zijn vele signalen die op seksueel misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Ga bij jezelf het volgende na en probeer alleen feiten te benoemen:

• Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor? Wat is er precies gebeurd?
• Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor?
• Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen? Hoe lang is dit al aan de hand?

Het kan ook zijn dat een jeugdlid je spontaan vertelt over het misbruik, een ouder zijn zorgen naar je uitspreekt, of dat je het zelf ter plekke constateert.

DOEN

 • Zorg voor de veiligheid van het kind/de jongere.
 • Als je iemand op heterdaad betrapt: – Laat het slachtoffer niet alleen; – Meld het onmiddellijk aan de leidinggevende of degene die bereikbaarheidsdienst heeft voor calamiteiten;. – Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen; – Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd in verband met eventueel sporenonderzoek. Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om instructies.
  Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak.
 • Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld.
 • Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen stappen buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen.
 • Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel, consulteer de vertrouwenspersoon.
 • Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon.
 • Licht zo snel mogelijk de leidinggevende in over de situatie.
 • Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden.

LATEN

 • Handel nooit op eigen houtje!
 • Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridisch traject verstoren. Het is niet aan de medewerker om aan waarheidsvinding te doen!
 • Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger, ook niet als het een collega is. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en een officieel onderzoek.
 • Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht!
 • Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt.

Organisatie Vrijwilliger

U vindt het leuk om vanaf dag 1 mee te helpen met alles wat er bij de organisatie van de Imagine Multi Culti dag komt kijken?

Vriendelijk bedankt