closeStichting Imagine Multi Culti is opgericht met als doel het organiseren van evenementen en projecten om meer verbinding en begrip te creëren binnen een multiculturele samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit doen wij omdat in tijden van polarisatie, verdeeldheid en populisme het zinvol is te laten zien, dat een inclusieve maatschappij wel degelijk gewoon tot de mogelijkheden behoord. Hierbij gaan wij uit van het standpunt dat fel debatteren, discussiëren enkel maar  zorgt voor een felle strijd. Een strijd waar wij onszelf juist verre van willen houden omdat teveel mensen verkeerd zijn voorgelicht/ingekleurd.

De maatschappij begint bij onszelf en wij met zijn allen moeten er wat moois van maken. Wij denken dat de onderlinge verschillen door cultuur juist zijn om van te genieten. Al beseffen wij ons zeer goed dat wij van nature ons zullen afzetten tegen wat vreemd is.

Als wat vreemd is meer bekend zou worden dan kunnen we er enkel nog van genieten.

Door evenementen en projecten te organiseren waarbij het tonen van de diversiteit in cultuur juist belangrijk is, hopen wij een brug te slaan over de kloof die thans aanwezig lijkt te zijn in de huidige maatschappij.

Van oudsher heeft Nederland een Multi Culturele samenleving en dat maakt ons tot een mooie, diverse en bont gekleurde bevolking. Wat ons betreft kan dit vertaald worden tot een vermenging van gebruiken welke uiteindelijk zal zorgen voor een algemene nieuwe Cultuur.

Het is dus wat ons betreft belangrijk om samen met allemaal mooie mensen regelmatig het leven te gaan vieren. Door het delen van elkaars gebruiken, muziek, dans, voedsel en tradities willen wij bewerkstelligen dat zaken niet meer vreemd zijn maar eigenlijk dood normaal.

Cultuur beleef je samen, gebruiken zijn er om te tonen dat je trots bent op jouw cultuur.

Uiteindelijk is cultuur iets heel unieks omdat ieder mens persoonlijk zijn/haar eigen invulling hier aan geeft. Ieder mens is eigenlijk ook heel uniek en dat is wat ons onderscheid van elkaar en ons mooi maakt.

Wat ons betreft zou het fantastisch zijn wanneer al die kleine unieke eilandjes uiteindelijk samensmelten tot 1 groot divers en multicultureel land. Ons land, Nederland, waar wij met zijn allen geloven in een mooie en saamhorige maatschappij.

Volgens ons kunnen we dit bereiken door te beginnen met een voorbeeld zijn. Daarom zijn wij gestart vanaf 2018 met het organiseren van verbindende en beeld verruimende activiteiten. Deze hebben als doelstelling te zorgen voor meer begrip, compassie en verbroedering tussen mensen die normaliter niet zo snel met elkaar zouden contacten.

Doe jij ook mee? Samen het leven vieren ongeacht wie je bent! Want uiteindelijk zijn wij allemaal even waardevol. Ieder mens, wil geliefd worden, erkenning voelen, vrede ervaren, genoeg te eten hebben, veiligheid ervaren, onderdak hebben en maatschappelijk gerespecteerd worden.

Wanneer iedereen dit eigenlijk wil, dan kunnen we het ook gewoon voor elkaar krijgen.

Samen, want de maatschappij dat zijn wij!

#imagine

Eigenlijk is de geschiedenis voor deze stichting heel makkelijk uit te leggen. De mensen die deze stichting een warm hart toedragen waren in het verleden allemaal al vrij Multi Cultureel ingesteld. Dat wil zeggen dat zij los van elkaar (zonder elkaar te kennen) eigenlijk geen last ondervonden van onderlinge verschillen tussen de verschillende mensen.

Zo genoten zij van feesten uit andere culturen, smulden het liefst ver over de grens, bezochten festiviteiten waar cultuur tonen heel gewoon was en hadden/hebben vrienden met een diverse multiculturele achtergrond. Daarnaast werden er vluchtelingen kampen bezocht, werden er migranten gezinnen gesteund, waren mensen taalmaatjes en nog veel meer leuke bezigheden.

Wat ons allemaal opviel was dat al die verschillende mensen met een andere cultuur eigenlijk een beetje samen klonterde op een eigen soort eilandje. Net alsof het verbinden met een andere groep/cultuur heel erg lastig was en is geworden. Uit navraag bleek dat veel mensen niet zo goed wisten wat zij moesten met of hoe zij konden reageren op andere gebruiken / rituelen die voor henzelf onbekend waren.

Van nature zetten wij ons allemaal af tegen wat vreemd voor ons is, maar is dat eigenlijk wel zo natuurlijk?

Daarbij speelde ook vaak de berichtgeving in het nieuws en de tendensen via de media dit soort dingen parten. Veel mensen zetten zichzelf af tegen onderlinge verschillen en zien kennelijk de mooie overeenkomsten niet meer zo goed. Als idealisten dachten wij dat dit eigenlijk ook anders zou moeten kunnen. Want, verbinden met de andere mens is wat ons betreft het mooiste wat er is.

In Januari 2018 besloten wij daarom een facebook post te plaatsen waarin we de vraag stelden: “Wat nu, als wij een dag organiseren in Nieuwegein waar het juist belangrijk is om trots te zijn op je cultuur, deze mag tonen, hier samen met andere mensen van kan genieten en samen met een diverse groep het leven te kunnen vieren? Samen eten, dansen, naar de markt en vooral genieten van de verschillen zonder oordelen of veroordelen!”

Hier kwamen zoveel positieve reacties op dat wij besloten deze dag ook echt te organiseren. Niet wetende dat er echt behoefte was aan zo’n verbindende dag en ook niet wetende hoeveel werk er bij kwam kijken.

In 2018 met een groepje gewone particulieren zijn wij toen met de gemeente om tafel gaan zitten om te kijken wat mogelijk was. Iedereen raadde het ons af om te gaan doen omdat het een vreemde afwijkende situatie was. Bij iedere persoon die het ons af wilde raden groeide ons geloof in het slagen van deze dag.

De gemeente dacht dat het ons niet zou lukken alleen dachten wij daardoor juist van wel.

Zo hebben wij een vergunning aangevraagd, een veiligheidsplan geschreven, artiesten benadert, gezorgd voor 5 ingerichte keukens (5 verschillende thema’s) stichtingen benadert, standhouders aangetrokken en een terrein gehuurd. Een enorm mooi en bijzonder proces waar wij zoveel mooie mensen hebben ontmoet dat dit enkel en alleen al een succes was wat ons betreft.

Op 8 september 2018 vond de try out van de Imagine Multi Culti dag plaats. Samen het leven vieren met mensen met zoveel als mogelijk verschillende culturen. Samen dansen op de muziek uit verschillende culturen. Samen kijken naar stichtingen of ondernemers uit verschillende culturen. Samen genieten van eten uit onze 5 hoofdkeukens (Surinaams, Nederlands, Egyptisch, Syrisch en Marokkaans). Kortom samen het leven vieren door trots te zijn op onze eigen Cultuur.

Ruim 700 bezoekers mochten wij verwelkomen. De wethouder was aanwezig en ook verschillende gemeente medewerkers. Een groot aantal stichtingen deed mee en wij hadden een markt met 26 verschillende ondernemers. We werden gesponsord door wat kleine ondernemers. De artiesten en de volksdansgroep zorgden voor de perfecte sfeer.

Samen het leven vieren gaf zo’n fijn gevoel dat we allemaal de smaak naar meer kregen.

Het was een zeer geslaagde dag! Zo mooi die bonte mengeling van mensen waar iedereen door elkaar communiceerde met elkaar alsof er geen verschillen waren. Zo mooi, dat de weken na die dag, wij van iedereen het verzoek kregen nog een keer zo’n dag te organiseren. Zo mooi dat er door deze dag zoveel mooie interpersoonlijke verbindingen waren ontstaan.

Zo mooi, dat zelfs de gemeente Nieuwegein zichzelf afvroeg of wij deze dag vaker terug wilde laten komen. Daarnaast ons eigen idee om nog meer verbindende activiteiten te organiseren, want wij hadden/hebben de smaak te pakken.

Zo mooi en dierbaar, dat wij in april 2019 de Stichting Imagine Multi Culti hebben opgericht en nu al kunnen spreken van een mooi programma.

Cultuur hoor je te delen en beleef je het liefst samen!

Kom je ook samen het leven vieren en genieten van elkaars cultuur. Cultuur hoor je namelijk te delen en samen kunnen we zorgen voor een inclusieve maatschappij. De maatschappij, dat zijn wij!!!

Een sfeeroverzicht van de try-out in 2018

Het is erg leuk dat ook de Media mee heeft geholpen om onze evenementen tot een succes te maken. Onderstaand tonen wij de publicaties die wij tegen zijn gekomen in de media!

Media uitingen 2018

Imagine Multi Culti Festival

PENTekening: ‘Ellen en Jap die het Imagine Multi Culti Festival organiseren’

Nieuw Imagine Multi Culti dag moet culturen bij elkaar brengen

De Imagine Multi Culti Dag

https://www.ad.nl/utrecht/nieuwegein-krijgt-in-september-nieuw-multicultureel-festival~ac9a965d/

 

 

Voor de oprichting en uitvoering van de stichting hebben wij een bestuur aangesteld. Deze mensen doen hun taken vrijwillig en met veel passie. Zij zorgen er achter de schermen voor dat alles geregeld is. Hierdoor kunnen wij onze activiteiten goed uitvoeren.

In het bestuur zitten:

 

Rhea van Cepalleveen – van Nuijs Voorzitter 0630022793
Ellen Hazebroek – Stetekee Secretaris 0614951554
Rob Hazebroek Penningmeester 0640182449
Maaike van der Horst Bestuurslid 0681303330
Jap van Nuijs Procuratiehouder 0630027790

Omdat wij een culturele Anbi (willen worden) zijn moeten wij aangeven wat ons beloningsbeleid is. Dit is vrij kort en krachtig samen te vatten.

Ons bestuur – Ontvangt geen beloning en geen onkosten vergoeding
Onze vrijwilligers – ontvangen geen beloning en geen onkosten vergoeding
Onze werknemers – die hebben wij niet dus die ontvangen ook geen inkomen.

Alle mensen doen hun inzet op vrijwillige basis omdat zij het leuk vinden om op een positieve manier met de maatschappij bezig te zijn. Dit doen zij naast hun dagelijkse taken en werkzaamheden.

Aan een Anbi zijn voorwaarden verbonden waardoor iedereen kan zien dat de stichting enkel het algemeen belang dient.

Hiervoor moet de belasting aangeschreven worden en die checkt of de voorwaarden goed gehouden worden. Indien dit zo is dan krijgt de stichting de Anbi Status. Deze status heeft voordelen voor mensen en bedrijven die willen sponsoren, doneren of een gift willen doen.

Tevens heeft de Anbi als voordeel dat zij zelf geen belasting hoeven te ontvangen over hun ontvangen giften.

1 van de voorwaarden is dat er een up-to-date beleidsplan is. 

In dit beleidsplan staat beschreven dat o.a. de bestuurders geen inkomen ontvangen, onze prognose voor de aankomende jaren, de kosten en de te verwachten inkomsten.

Om ons volledige beleidsplan in te zien: Klik hier!

Wat zijn de voordelen?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.

Waar moet een anbi stichting aan voldoen!

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis.
  • Al de binnenkomende gelden worden besteed aan het algemeen belang.
 • Een instelling kan alleen een ANBI zijn als de instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen:
  • De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld.
  • Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
  • Als de Belastingdienst reden heeft om te twijfelen aan de integriteit van een instelling of een persoon die daarbij betrokken is, kunnen zij vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
   • Al onze bestuurders zijn van onbesproken gedrag!
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
  • Er is sprake van gescheiden vermogen!
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
  • Er wordt geen vermogen aangehouden behalve voor lopende projecten die de einddatum van het boekjaar over schreiden.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Er wordt niets uitbetaald aan de bestuurders, noch aan de vrijwilligers.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
  • Om ons volledige beleidsplan in te zien: Klik hier!

 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
  • Er is een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Er zijn geen kosten voor pand en andere vaste activa
 • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een algemeen nuttig doel.
  • Indien deze situatie zich voordoet zal het geld overgemaakt worden aan een ander algemeen nuttig doel. 

Financieel:
Inkomsten bank:

 

Van: Bedrag
Geins geluk 24707,20 €
Wijkplatformen 1300,00 €
Entreegeld voorverkoop 205,50 €
VSB Fonds 1500,00 €
Verhuur Marktkraam 395,00 €
Digitale pin 95,00 €
Totaal: 28202,70 €

Contante inkomsten:

Van: Bedrag
Verkoop tattoos Fokkesteeg Fiësta 25,00 €
Opbrengst Verloting 193,40 €
Contant geld over na pin Triodos 270,00 €
Inkomsten Kaart Verkoop en consumptie 955,00 €
Totaal: 1443,47 €

Totaal contant en bank: 29646,17 €
Totale kosten gemaakt: 28916.29 €
Geld over: 729,88 €

De specificatie is opvraagbaar maar staat niet openbaar gepubliceerd.

De Imagine Multi Culti Dag

Eind Rapportage

Geachte lezer,
Voor u ligt de eindverantwoording van de Imagine Multi culti dag. U leest op dit moment een eind verslag wat wij gemaakt hebben van deze geweldige dag op 8 september 2018.

Doelstelling:
De doelstelling waar wij mee begonnen toen wij kenbaar maakten de Imagine Multi Culti dag te organiseren was om 1000 mensen samen te krijgen. 1000 mensen met een zo groot mogelijke diversiteit aan culturen om samen met hen het leven te vieren.

Wij wilden benadrukken dat de onderlinge verschillen tussen mensen helemaal niet eng zijn maar juist leerzaam. Wij wilden bevorderen dat mensen in de wijken van Nieuwegein makkelijker met elkaar konden communiceren en contact konden leggen.

De doelstelling was om meer verbinding, verbroedering en saamhorigheid te creëren om zodoende te zorgen voor meer gezelligheid tussen de culturen onderling.

Dit wilden wij doen door het delen van eten, het genieten van muziek, het samen lopen over een markt, samen genieten van een kinderprogramma en vooral door te laten zien wat voor leuke mensen wij allemaal eigenlijk zijn.
Daarnaast wilden wij zoveel mogelijk lokale ondernemers uitnodigen mee te doen aan deze dag. Door middel van actief meedoen, sponsoring en dat soort zaken.

Met deze dag wilden wij laten zien wat voor geweldige stad Nieuwegein eigenlijk is.

Wat is er gebeurd?

De keukens
We hebben het voor elkaar gekregen om inderdaad vijf grote keukens neer te zetten op de Imagine Multi Culti dag. Deze keukens kwamen met menu’s uit 5 verschillende culturen. Marokkaans, Surinaams, Egyptisch, Palestijns en Nederlands.

De boodschappen hiervoor hebben we gehaald bji Sultan Foodmarket omdat we kozen om alles Halal te doen. Sommige specifieke kruiden hebben we door de koks zelf mee laten nemen.

Op de dag zelf hingen de hele dag heerlijke geuren van zeer divers voedsel over het hele terrein. Mensen liepen regelmatig langs de keukens om te kijken wat daar precies aan het gebeuren was. Er waren veel gesprekken en dat was best wel uniek.

Tijdens het eten waren we met ongeveer 450 tot 550 mensen aanwezig met 30 verschillende culturen. Mensen die gebroederlijk naast elkaar zaten te genieten van heerlijk eten. Zonder oordelen, zonder moeilijkheden gewoon samen en gezellig!

Het eten wat over was is later verdeeld over alle vrijwilligers!

Missie geslaagd!

De lunch:
De lunch werd verzorgd door de Petanque vereniging aan de Galecopperzoom 1. Iedere bezoeker, artiest, standhouder en vrijwilliger kreeg een munt. Hiervoor mochten ze tussen 11.00 uur en 14.00 uur hun lunch ophalen. Dit bestond uit witte en bruine broodjes, verschillende soorten zoet beleg, ham, kaas en halal kalkoenfilet. Verschillend fruit. Melk en sap.

Er zijn ongeveer 400 lunches geserveerd.

Missie geslaagd

De markt!
De markt was voorzien van 36 verschillende standhouders met tal van verschillende producten en diensten die aangeboden werden.

Deels commerciële standhouders, een paar stichtingen en ook particulieren die een workshop aan kwamen bieden. De niet winstgevende kramen of kramen zonder commerciële doeleinden hebben wij de kraam gratis geschonken.
Ondanks dat we niet de 1000 bezoekers hebben bereikt is de markt toch regelmatig bezocht door onze bezoekers. De doelstelling om 300 euro inkomsten te krijgen uit de marktkramen hebben wij met 95 euro overschreden.

Missie geslaagd!

De artiesten en vermaak
Gedurende de dag zijn er op twee podia door 12 verschillende artiesten plus 1 volksdansgroep optredens. De mensen hebben zichtbaar genoten van de grote diversiteit aan verschillende muzieksoorten en dansen.

Tegen het einde van de dag werd het steeds drukker. Mensen vonden het geweldig dat er zoveel verschillende cultuur achtergronden op het podium verschenen.

De artiesten zelf hebben aangegeven graag mee te werken aan een tweede editie volgend jaar!

Missie geslaagd!

Eritreese Koffie ceremonie
Vanuit de SVS Inburgeringsschool was een grote groep mensen uit Eritrea bereid om de dag te komen verfraaien door iets te tonen uit hun cultuur. Zij wilden onze bezoekers trakteren op een heuse koffie ceremonie uit hun land van herkomst.

De bezoekers vonden dit geweldig. Ze hadden veel vragen aan de dames en heren waardoor deze groep uitgenodigd werden Nederlands te praten.
Mensen genoten ook van de klederdracht en het enthousiasme.

Missie geslaagd!

Kinderprogramma:
Voor de kinderen waren een rits aan activiteiten georganiseerd. Er waren springkussen, lasergame, schmincken en diverse knutsel zaken.
Er waren niet veel kinderen gedurende de dag. Wel kunnen wij zeggen dat de kinderen die mee hebben gedaan enthousiast waren.

Zeker de gratis ijsjes en popcorn vielen in goede aarde bij de kinderen en stiekem ook bij de volwassenen. De pannenkoeken van Stichting Rundu vielen ook in goede aarde.

De verhalenvertellers hebben wat publiek gehad maar hadden meer animo moeten hebben.Het kinderprogramma vond plaats bij de Petanque vereniging. Dit is adhoc besloten door de slechte conditie van het Middengaarde terrein. Ondanks deze beslissing verliep alles goed, waren de springkussens veilig en hadden de kinderen veel lol

Missie geslaagd maar te weinig kinderen.

Sponsoren lokale ondernemers met producten:
Domino’s pizza waardebonnen
Jumpsquare toegangskaartjes
Robbert Sier Cadeaubon
Okido Kindermode cadeaubon
Sannie’s Boetiek Cadeaubon
Dier en Ding 3 cadeaubonnen
Slijterij van Schaijk pakketje wijn
Frank Dolmans Groente Fruitpakket
Kaasboer Alexanderhoeve cadeaubon en kaasplank
Simon Levelt 1 cadeaubon
Schep ijsmakerij 5 strippenkaarten en 750 euro aan ijs
Lunchroom Fairs 3 cadeaubonnen
Ici Paris leuk pakket
Marpa Lederwaren 2 rugzakken
Kees oomen kaaspakket
Kapsalon van Doorn 2 pakketjes haarproducten
Slagerij Kastelein gourmetschotel
Kusadasi Waardebon
Pizzeria Vreeswijk 4 waardebonnen
Zevenstar bier 3 sixpacks
De oranje Leeuw 2 waardebonnen
Fietsliefhebber 4 fietstassen en bidons
De Mix 1 week gratis sporten
Doen Kappers waardebon
Zoetig 10 waardebonnen
The Read shop 2 leuke boeken
De Notenspecialist meerdere pakketjes noten
Primera een doos vol cadeautjes
Visboer Markt verschillende cadeaubonnen.

Missie geslaagd!

Bezoekers:
Wij schatten in dat er in totaal 600 plus bezoekers zijn geweest. In de ochtend was het zeer rustig wat jammer was maar in de middag stroomde het aantal bezoekers goed binnen.

Een groot deel van de mensen hebben een kaartje gekocht. Wij hebben aan een redelijk deel van de bezoekers vrijkaartjes gegeven, zoals aan de statushouders,
vluchtelingen en mensen waarvan we wisten dat ze het financieel niet breed hebben.

Er zijn in de voorverkoop 6 aanmeldingen geweest met de Nieuwegeinpas. Tijdens de dag zijn er geschat 25 bezoekers geweest met de Nieuwegeinpas. Helaas is dit vergeten te noteren dus hebben we geen reële aantallen.
Ondanks dat we de duizend bezoekers niet hebben gehaald zijn we met deze opkomst voor een eerste editie wel tevreden.

Missie geslaagd!

Vrijwilligers:
In de aanloop naar de Imagine Multi Culti dag hebben wij doorlopend samengewerkt met 6 tot 10 vrijwilligers. De administratieve handelingen, aanvraag van vergunningen etc is gedaan door 2 – 4 vrijwilligers.
Bij de opbouw van de dag waren 16 – 20 vrijwilligers betrokken over de hele dag heen.

Gedurende de Imagine Multi Culti dag waren er 47 vrijwilligers actief voor de dag. 5 extra vrijwilligers bij Stichting Rundu. 10 extra bij Dansgroep Minka.

Totaal op dag zelf 67 vrijwilligers.
Afzegging vrijwilligers op 8 september 14
Bij het afbreken waren 12 vrijwilligers betrokken.
Aantal afzeggingen 10.

Financieel:
Inkomsten bank:

 

Van: Bedrag
Geins geluk  24707,20 €
Wijkplatformen  1300,00 €
Entreegeld voorverkoop  205,50 €
VSB Fonds 1500,00 €
Verhuur Marktkraam  395,00 €
Digitale pin  95,00 €
Totaal: 28202,70 €

Contante inkomsten:

Van: Bedrag
Verkoop tattoos Fokkesteeg Fiësta 25,00 €
Opbrengst Verloting 193,40 €
Contant geld over na pin Triodos 270,00 €
Inkomsten Kaart Verkoop en consumptie 955,00 €
Totaal: 1443,47 €

Totaal contant en bank: 29646,17 €
Totale kosten gemaakt: 28916.29 €
Geld over: 729,88 €

Leerpunten:

 • Het Middengaarde Terrein in combinatie met de Petanque vereniging was veel te groot en voor onze bezoekers te onoverzichtelijk. Volgende keer kleiner terrein voor meer gezelligheid.
 • Op zaterdag niet voor 1300 uur starten ivm sporten van mensen op zaterdag ochtend.
 • 1 centrale email ipv meerdere email adressen
 • Boekhouding bij 1 persoon laten en ook de accordatie van het geld bij 1 persoon laten
 • Keukens per keuken bevoorraden ipv alles in 1 grote bulk te bestellen.
  Kassa’s en bemanning beter instrueren over wie wat moet betalen plus welk bandje mensen krijgen.
 • Meer mensen betrekken bij website, reclame en media
 • Vaker contact met vrijwilligers van te voren zodat zij ook echt allemaal op komen dagen.
 • Meer de media betrekken bij het event.

Eindwoord:
Wij kijken terug op een geslaagde dag !

De dag zelf, zeker het gezamenlijke dineren was voor ons waarom wij de dag georganiseerd hebben. Wij waren echt supertrots op al die culturen die samen zaten te smikkelen.

Wat voor ons erg leuk was is dat er verschillende partijen hebben aangedrongen om de Imagine Multi Culti dag terug te laten komen en groter te maken. Verschillende artiesten, de mensen van de Petanque vereniging, verschillende Standhouders, de beveiliging en de EHBO hebben nu al aangegeven graag mee te willen werken.

Tevens zijn er ook partijen die hun naam aan dit evenement willen verbinden zoals bijvoorbeeld de Dela. Zij vonden het leven vieren een geweldig idee maar kwamen ditmaal in een te laat stadium bij de organisatie.

Wij zijn momenteel nog in overweging of wij de stichting Imagine Multi culti wel of niet op gaan richten. Daar komen we later nog op terug. 1 van ons is 6 weken uit de roulatie door een operatie namelijk.

Wanneer wij het nog een keer gaan organiseren willen wij meer bezoekers maar een compacter uiterlijk. Het meer compact maken zorgt voor meer gezelligheid en dat is wat ons betreft het grootste leerpunt van de Imagine Multi Culti dag 2018.

Zelfs mensen die evenementen organiseren voor hun beroep kwamen tegen ons vertellen dat zij onder de indruk waren. Reden te meer om serieus na te denken over de Imagine Multi Culti dag versie 2 in 2019.

Voor ons als organisatie zijn wij blij dat we dit gerealiseerd hebben. Vooral trots dat we in Nieuwgein zo’n mooie happening hebben kunnen organiseren.
Al van te voren in de voorbereiding zagen wij verbinding ontstaan tussen mensen uit verschillende wijken, culturen en met verschillende geloven en nationaliteiten.

Tijdens de Imagine Multi Culti dag was het enorm mooi om te zien hoe mensen bij elkaar gingen zitten vanuit interesse en de bedoeling om contacten op te bouwen. Er zijn zeer veel nieuwe verbindingen gelegd onderling en wij weten zeker dat hier langdurige vriendschappen uit gaan ontstaan.

Voor ons zeker met grote dank aan Geins geluk (Anke en Sabrina), Sander Derksen, Ck Beveiliging, Ehbo Vreeswijk, Stichting Petanque, Dansgroep Minka, Stichting Rundu, Sultan Foodcentrum, SVS Inburgering school, de gemeente Nieuwegein, Vluchtelingenwerk Nieuwegein, alle standhouders, alle artiesten, onze geweldige vrijwilligers de wethouder van Cultuur, de keuken bemanning en nog veel meer waardevolle partijen. Graag willen wij met de gemeente Nieuwegein en Geins Geluk om de tafel voor een Na evaluatie.

Er zijn wat zaken die wij tegenkwamen waar wij graag eens over willen praten. Zaken die wellicht anders kunnen waardoor het proces van organiseren nog wat fijner gaat verlopen.

Daarnaast willen wij kijken naar de mogelijkheden om volgend jaar deze dag nogmaals terug te laten komen maar dan wat professioneler. Samen met Nieuwegein voor alle prachtige mensen uit Nieuwegein.

De eerste keer is het lastigste zegt men altijd dus wij kijken vol van vertrouwen uit naar de 2e keer.

Warme Groet,

Jap en Ellen plus alle mensen die meegeholpen hebben.

Binnenkort zullen de privacy en huisreglementen hier geplaatst worden.

Onze excuses voor het ongemak.

Het hele bestuur
Het hele bestuur
Voorzitter plaatst handtekening
Voorzitter plaatst handtekening
Penningmeester zet handtekening
Penningmeester zet handtekening
Secretaris tekent akte
Secretaris tekent akte
Alg. bestuurslid tekent akte
Alg. bestuurslid tekent akte